Alleen de Franse versie van de algemene voorwaarden (zie hieronder) telt, de in het Nederlands vertaalde versie is er alleen ter informatie voor het gemak van onze Nederlandstalige klanten.

1. Algemene bepalingen

Onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, bepalen deze algemene voorwaarden de respectievelijke verplichtingen van de contractpartijen ter gelegenheid van de door ons geleverde diensten.

Door ondertekening van de overeenkomst of de offerte of door aanvaarding van de opdrachtbevestiging erkent de klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar op onze website www.fun-park.be, ze kunnen ook op verzoek van de klant worden toegestuurd.
De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. De toepassing van deze algemene voorwaarden kan alleen worden gewijzigd met onze schriftelijke toestemming.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze klant en onze eigen voorwaarden, wordt overeengekomen dat deze laatste prevaleren.

2. Geldigheid van aanbiedingen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze aanbiedingen 30 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte.

3. Bestel

Elke bestelling die ons wordt toevertrouwd is pas bindend na ondertekening van deze offerte door de partijen en betaling van een eerste termijn van 30% van het totale bedrag van het contract.

Wijzigingen die de klant in zijn offerte of in ons aanbod aanbrengt, zijn slechts geldig indien wij deze schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd.

Annulering is gratis mogelijk als Fun Park Ovifat binnen een redelijke termijn op de hoogte wordt gesteld. In overleg met de klant kan een termijn worden vastgesteld.

In geval van annulering als gevolg van slecht weer. Fun Park Ovifat verplicht zich om het volledige bedrag aan de klant terug te betalen.

Als de klant niet op het tijdstip van de afspraak komt opdagen, kan Fun Park een vergoeding van 50% van het verschuldigde bedrag eisen. De klant zal zijn afwezigheid moeten verantwoorden als hij aanspraak wil maken op terugbetaling.

In geval van een eenzijdige annulering zonder geldig bewijs van een bestelling door de medecontractant 15 dagen voor de datum van het evenement, behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen tot 30% van het totale bedrag van de bestelling, evenals, indien nodig, de onmiddellijke betaling van de reeds uitgevoerde diensten en de reeds bestelde goederen.

4. Deadlines

De uitvoeringsdatum kan pas worden vastgesteld na betaling van het voorschot en na ondertekening en teruggave van alle nuttige documenten. Zelfs in dit geval ontslaan de volgende omstandigheden ons van onze deadlines:

a – Gevallen van overmacht (waaronder met name stakingen, technische incidenten en arbeidstekorten);
b – Indien de opdracht tot het starten van onze diensten met vertraging wordt gegeven ten opzichte van het contract op het moment van onze orderbevestiging;
c – Indien de betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd;
d – Als de klant in de loop van de dienstverlening tot wijzigingen besluit.
e – Indien de klant ons niet binnen de gestelde termijn de gewenste informatie verstrekt.

5. Levering

Indien de klant de bestelde goederen niet in ontvangst neemt of weigert af te nemen, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te eisen of, na voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In dit laatste geval is de klant ons van rechtswege en binnen de acht dagen na de kennisgeving van deze opzegging een forfaitaire vergoeding van 30% van de huurprijs verschuldigd.

6. Uitvoeren van activiteiten

Eventuele opmerkingen dienen te worden gericht aan een Fun Park manager. De klant is verplicht de aan hem gegeven gebruiksinstructies nauwgezet na te leven en is verantwoordelijk voor alle schade aan eigendommen en/of derden die tijdens de activiteit kan worden veroorzaakt.

Fun Park wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van oneigenlijk gebruik van de apparatuur.

Activiteiten onder toezicht van Fun Park

Fun Park behoudt zich het recht voor om het evenement ter plaatse te annuleren als het weer het niet toelaat.

Fun Park wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van deelnemers.

Concurrenten nemen op eigen risico deel aan de activiteit.

De deelnemers zijn als enige verantwoordelijk voor eventuele fysieke of materiële schade die zij tijdens het evenement aan zichzelf toebrengen.

Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname fysieke risico’s met zich meebrengt.

Fun Park moedigt de deelnemers aan om na te gaan of ze een verzekering hebben die aangepast is aan de aard van de risico’s (of om na te gaan of hun verzekeringsdekking goed is).
De deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren en mogen geen contra-indicaties hebben voor de beoefening van de sport.

De deelnemers verbinden zich ertoe niet te worden bedwelmd of in een soortgelijke toestand te verkeren.

Activiteiten in vrije toegang door de klant

Uitleg, veiligheidsinstructies en spelregels worden door Fun Park gegeven. De klant moet Fun Park onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van een probleem.

Het verlies, de schade en de kosten veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de apparatuur worden aan de klant in rekening gebracht.

Fun Park wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval waarvan een deelnemer slachtoffer of verantwoordelijke zou zijn, dat zich tijdens of na deze activiteit zou voordoen en dat het gevolg zou zijn van een lichte of zware fout van de organisatoren of de onder hun verantwoordelijkheid geplaatste personen, alsook van de andere deelnemers of van een derde partij.

Het gebruik van de spellen vereist het permanente toezicht van een volwassene die ervoor zorgt dat de gebruiksaanwijzing wordt nageleefd (maximaal aantal personen, het dragen van een bril/schoenen, beschermde toegang tot de windtunnel, etc.).

Fun Park moedigt de organisatoren/verantwoordelijken van de activiteit aan om een op de aard van de risico’s afgestemde verzekering af te sluiten of te controleren.

De organisatoren zijn zich ervan bewust dat deelname fysieke risico’s met zich meebrengt. Zij zullen ervoor zorgen dat alleen mensen die in goede gezondheid verkeren en in staat zijn om volledig aan de activiteit deel te nemen, geregistreerd en betrokken worden. Zij zullen ervoor zorgen dat de deelnemers niet bedwelmd raken of in een vergelijkbare toestand verkeren.

De klant is verplicht alle maatregelen en voorzorgen te nemen om het materiaal goed te conserveren. In geval van schade is de klant verplicht om Fun Park te vergoeden tot de waarde van de reparatie of aankoop van de apparatuur.

7. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons eigendomsrecht op de gehuurde goederen. Bijgevolg ziet de klant uitdrukkelijk af van de verkoop, overdracht, verpanding en algemene verkoop van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft.

De klant blijft als enige aansprakelijk voor het verlies, zelfs door een toevallige gebeurtenis of overmacht, van de gehuurde goederen.

De pedagogische documentatie en de gebruiksaanwijzing zijn eigendom van Fun Park. Bijgevolg onthouden zowel onze medecontractant als de deelnemer zich ervan deze documenten geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te kopiëren, over te dragen en in het algemeen te exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8. Prijzen

De vastgestelde prijzen zijn in euro’s.

De prijzen worden vermeld voor een eerder vastgestelde periode. Bij overschrijding van de duur kan een toeslag worden gevraagd.

Tenzij anders bepaald, zijn de transportkosten niet inbegrepen, die afzonderlijk worden gefactureerd, indien wij de leiding hebben over het bedrijf of de organisatie ervan.
Uitgaven in verband met de organisatie, de coördinatie van het evenement of de vergoedingen kunnen worden toegepast.

De deelnemers moeten de starttijd van de activiteit respecteren. Onbeheerde minuten als gevolg van een vertraging worden niet vergoed.

Onze prijzen zijn in principe niet onderhevig aan herziening, maar we kunnen eventuele wijzigingen in het BTW-tarief die zich voordoen voor de leveringsdatum doorberekenen.

Zij worden vastgesteld als tegenprestatie voor een normaal werk, dat geen enkele onderbreking ondergaat, waarbij alle elementen die de klant moet leveren of voorbereiden op het vereiste tijdstip in orde zijn.

Elke bijkomende moeilijkheid die aanleiding geeft tot bijkomende werkzaamheden van onze kant, veroorzaakt door een omstandigheid buiten onze wil, alsook elke wijziging die door de klant wordt gevraagd, geeft automatisch aanleiding tot een bijkomende facturatie op basis van het op dat ogenblik geldende tarief.

Wij vestigen de aandacht van onze klant op het feit dat bij een wijziging van het serviceproject de uitgevoerde opdrachten en de gemaakte kosten in het kader van het initiële project aan hem zullen worden gefactureerd.

9. Betaling

De facturen moeten uiterlijk binnen 15 dagen na de datum van uitgifte worden betaald.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente op van 10% per jaar en een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 12% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 50,- als schadevergoeding.

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet binnen 15 dagen na verzending schriftelijk aan ons worden toegezonden.

In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, verliezen alle facturen waarvoor niet op de vervaldag is betaald, het voordeel van de toegekende termijn en zijn ze onmiddellijk opeisbaar zonder ingebrekestelling.

10. Garanties

10.1. Cliënt die handelt voor professionele doeleinden

De geleverde producten worden geacht te zijn goedgekeurd door de klant op het moment dat de apparatuur wordt geïnstalleerd. Tekortkomingen zullen op de leveringsbon moeten worden vermeld. Deze informatie moet onmiddellijk worden gecommuniceerd met de Fun Park managers.

Wij garanderen de door ons geleverde producten tegen verborgen gebreken. Voor deze garantie gelden de volgende voorwaarden.

De garantie kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
– het gebrek maakt het product in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk wordt vermeld in de bijzondere verkoopvoorwaarden ;
– het product op de juiste wijze is gemonteerd en geplaatst;
– het product wordt gebruikt onder normale omstandigheden; in het bijzonder is de garantie niet van toepassing indien de bij de levering meegedeelde onderhouds- en gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd, noch in geval van wijziging, demontage of reparatie door een persoon die niet vakkundig gekwalificeerd is.

Om een beroep te kunnen doen op de garantie moet de klant ons zo snel mogelijk nadat hij de gebreken heeft ontdekt of normaal gesproken had moeten ontdekken, op de hoogte brengen van eventuele klachten over verborgen gebreken.

Onze garantie is beperkt, naar onze keuze, tot het gratis herstellen of vervangen van de defecte goederen. Deze worden in geen geval terugbetaald. Wij dragen de kosten van het transport naar onze lokalen en de kosten van het terugsturen van de goederen naar de klant als het materiaal waarop de garantie van toepassing is, effectief defect blijkt te zijn.

Er kan geen beroep worden gedaan op Fun Park, tenzij de schade direct, uitsluitend en plotseling is veroorzaakt door een verborgen gebrek dat ernstige gevolgen heeft voor de apparatuur.

10.2 Consumentenklant

De klant heeft wettelijke rechten op grond van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen.
Overeenkomstig artikel 1649quater §2 van het Burgerlijk Wetboek is de klant verplicht ons op de hoogte te brengen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na de dag waarop de consument het gebrek heeft opgemerkt.

Er kan geen beroep worden gedaan op Fun Park, tenzij de schade direct, uitsluitend en plotseling is veroorzaakt door een verborgen gebrek dat ernstige gevolgen heeft voor de apparatuur.

11. Annulering

Annulering is gratis mogelijk als Fun Park binnen een redelijke termijn op de hoogte wordt gesteld. In overleg met de klant kan een termijn worden vastgesteld.

In geval van ontbinding van het contract door de schuld van één van de contractpartijen, zal een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale prijs verschuldigd zijn aan de andere partij.

Bovenstaande bepalingen bevatten geen verklaring van afstand van ons recht om, naar onze keuze, in geval van niet-betaling of niet-nakoming door onze contractant van zijn contractuele verplichtingen, de opzegging of beëindiging van de overeenkomst met schadevergoeding te eisen.

12. Procesvoering

Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht dat van toepassing is op het grondgebied van het Waalse Gewest.

Elk feit dat van aard is om de verantwoordelijkheid van Fun Park in twijfel te trekken, moet binnen 24 uur na het optreden ervan schriftelijk per post worden verklaard, waarbij dit laatste ofwel per aangetekende brief moet gebeuren, ofwel rechtstreeks aan een verantwoordelijke persoon tegen ontvangstbewijs moet worden gegeven.

In geval van een geschil tussen partijen of een betalingsprocedure, zijn alleen de rechtbanken waarvan onze hoofdzetel afhankelijk is, bevoegd.

13. Wijziging van de overeenkomst

Elke wijziging van de aanwezige specifieke overeenkomsten of algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke wijziging die door alle partijen wordt ondertekend.

14. Besparingsclausule

De ongeldigheid of onwettigheid van een van de tussen de partijen overeengekomen clausules, zowel in de specifieke als in de algemene voorwaarden, heeft geenszins de ongeldigheid tot gevolg van de andere clausules, die volledig geldig blijven.

De KLANT verbindt zich ertoe de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en zonder voorbehoud te hebben aanvaard alvorens een bestelling te plaatsen bij Fun Park.

 

Alleen de Franse versie van de algemene voorwaarden (zie hieronder) telt, de in het Nederlands vertaalde versie is er alleen ter informatie voor het gemak van onze Nederlandstalige klanten.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Seul la version des conditions générales en français (voir plus bas) compte, la version traduite en néerlandais n’est là qu’à titre informatif par facilité pour nos clients néerlandophones.

 

1. Dispositions générales

Les présentes conditions générales définissent, sans préjudice de l’application de conditions particulières, les obligations respectives des parties contractantes à l’occasion de prestations effectuées par nos services.

En signant la convention ou le devis ou en acceptant la confirmation de commande, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des présentes conditions générales et les avoir acceptées.

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site internet www.fun-park.be, elles peuvent également être transmises au client à la demande de celui-ci.
Les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé expressément restent d’application. Seules les dérogations faisant l’objet d’un accord écrit de notre part peuvent modifier l’application des présentes conditions générales.

En cas de contrariété entre les conditions générales de notre client et les nôtres, il est convenu que ces dernières prévaudront.

2. Validité des offres

Sauf stipulations contraires et écrites, le délai de validité de nos offres est de 30 jours à dater de leur émission.

3. Commande

Toute commande qui nous est confiée ne nous engage qu’après signature du présent devis par les parties et versement d’un premier acompte de 30% du montant total du contrat.

Les modifications apportées par le client à son devis ou à notre offre ne seront valables qu’à la condition que nous les ayons acceptées et confirmées par écrit.

La résiliation est possible gratuitement si Fun Park Ovifat est tenu informé dans un délai raisonnable. Une date limite peut-être fixée en concertation avec le client.

En cas d’annulation pour mauvaise météo. Fun Park Ovifat s’engage à rembourser la somme intégrale au client.

Si le client ne se présente pas à l’heure de rendez-vous sans, Fun Park pourra exiger une indemnité de 50 % de la somme échue. Le client devra justifier son absence si il veut prétendre à un remboursement.

En cas d’annulation unilatérale et sans justificatif valable d’une commande par le cocontractant 15 jours avant la date de l’événement, nous nous réservons le droit d’exiger une indemnité pouvant aller jusqu’à 30% du montant total de la commande, ainsi que, le cas échéant, le paiement immédiat des prestations déjà réalisées et des marchandises déjà commandées.

4. Délais

Le d’exécution ne pourra être établi qu’après paiement de l’acompte ainsi qu’après la signature et le renvoi de tous les documents utiles. Même dans ce cas, les circonstances suivantes nous libèrent de nos délais :

a – Les cas de force majeure (en ce compris, notamment, les grèves, incidents d’ordre technique et pénurie de main-d’œuvre) ;
b – Si l’ordre de début de nos prestations est donné avec retard par rapport au contrat au à notre confirmation de commande ;
c – Si les conditions de paiement ne sont pas respectées ;
d – Si des changements sont décidés par le client en cours de prestation.
e – Si le client ne nous fournit pas les informations souhaitées endéans le délai spécifié

5. Livraison

Si le client omet ou refuse de prendre livraison des marchandises commandées, nous nous réservons le droit d’exiger l’exécution du contrat ou de considérer, après mise en demeure préalable, le contrat comme étant résilié de plein droit. Dans ce dernier cas le client nous sera redevable, de plein droit et dans les huit jours après la notification de cette résiliation, d’une indemnité forfaitaire à concurrence de 30% du prix de location.

6. Déroulement des activités

Les remarques éventuelles sont à faire apparaître à un gérant de Fun Park. Le client sera tenu de respecter scrupuleusement les instructions d’usage lui sont remises.Celui-ci prendra à sa charge les dégâts matériels et ou de(s) tiers personne(s) éventuellement causés lors de l’activité.

Fun Park décline toute responsabilité en cas d’utilisation du matériel de manière inappropriée.

Activités encadrées par Fun Park

Fun Park se réserve le droit d’annuler l’évènement sur place si la météo ne permet pas le déroulement de l’activité.

Fun Park décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de biens appartenant aux participants.

Les concurrents participent à l’activité à leurs risques et périls.

Les participants supportent seuls les dégâts corporels ou matériels qu’ils peuvent s’infliger durant l’épreuve.

Les participants sont conscients que la participation entraîne des risques physiques.

Fun Park encourage les participantes de l’activité à vérifier qu’ils possèdent une assurance appropriée à la nature des risques (ou à vérifier que la couverture de leur assurance est bonne).
Les participants doivent être en bonne santé et ne doivent pas présenter de contre-indication à la pratique sportive.

Les participants s’engagent à ne pas se trouver en état d’ébriété ou état similaire.

Activités en accès libre par le client

Les explications et les instructions de sécurité et les règles du jeu seront données par Fun Park. Le client se doit de prévenir immédiatement Fun Park en cas de problème.

La perte, la dégradation et les frais occasionnés par un mauvais usage du matériel seront facturés au client.

Fun Park déclinent toute responsabilité en cas d’accident dont serait victime ou responsable un participant survenu pendant ou suite à cette activité et qui serait la suite d’une faute légère ou lourde des organisateurs ou des personnes placées sous leur responsabilité, ainsi que des autres participants ou de toute tierce personne.

L’utilisation des jeux nécessite la surveillance permanente d’un adulte qui veillera notamment au respect des consignes d’utilisation (nombre maximum de personnes, port de lunettes/chaussures, accès protégé aux soufflerie,…)

Fun Park encourage les organisateurs/responsables de l’activité à vérifier ou souscrire à une assurance appropriée à la nature des risques.

Les organisateurs sont conscients que la participation entraîne des risques physiques. Ils veilleront à inscrire et à ne faire participer que des personnes en bon état de santé et à même de participer pleinement à l’activité. Ils veilleront à ce que les participants ne se trouver en état d’ébriété ou état similaire.

Le client est tenu de prendre toutes les mesures et précautions pour assurer la bonne conservation du matériel. En cas de dégradation, le client sera tenu d’indemniser Fun Park à hauteur de la valeur de réparation ou de rachat du matériel.

7. Clause de réserve de propriété

Nous conservons notre droit de propriété sur les marchandises mises en location. En conséquence, le client s’interdit expressément de vendre, céder, donner en gage et en général aliéner les biens faisant l’objet du contrat.

Le client restera seul tenu de la perte, même par cas fortuit ou force majeure, des marchandises mises en location.

La documentation pédagogique et les notices d’utilisation sont à la propriété de Fun Park. En conséquence, tant notre cocontractant que le participant s’interdisent d’utiliser, copier, transmettre et généralement d’exploiter tout ou une partie de ces documents, sans notre accord préalable et écrit.

8. Prix

Les prix fixés sont libellés en euros.

Les tarifs sont mentionnés pour une durée préalablement établie.. En cas de dépassement de la durée, un supplément pourra être demandé.

Sauf stipulation contraire, ils ne comprennent pas les frais de transport qui feront l’objet d’une facturation séparée, si nous sommes chargés de celui-ci ou de son organisation.
Des frais liés à l’organisation, la coordination de l’événement ou des indemnités peuvent être appliqués.

Les participants devront respecter l’heure de début de l’activité. Les minutes non prestées dues à un retard ne seront pas remboursées.

Nos prix ne sont en principe pas révisables, mais nous pourrons toutefois répercuter sur ceux-ci les modifications du taux de la T.V.A. qui interviendraient avant la date de livraison.

Ils sont établis en considération d’un travail normal, ne subissant aucune interruption, tous éléments que le client doit fournir ou préparer étant en ordre au moment voulu.

Toute difficulté supplémentaire donnant lieu à un surcroît de travail de notre part, causé par une quelconque circonstance étrangère à notre organisme, de même que toutes modifications demandées par le client, donnent lieu de plein droit à une facturation complémentaire sur base de notre tarif en vigueur à ce moment.

Nous attirons l’attention de notre client sur le fait qu’en cas de modification du projet de prestation, les missions effectués et les dépenses engagées dans le cadre du projet initial lui seront facturés.

9. Payement

Les factures sont payables au plus tard dans les quinze jours de leur date d’émission.

Les paiements effectués après ce délai portent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt conventionnel de 10% l’an ainsi qu’une indemnité forfaitaire et irréductible de 12% du montant facturé, avec un minimum de de 50,-€ à titre de dommages et intérêts.

Toute contestation relative à une facture devra nous parvenir par écrit, dans les quinze jours de son envoi.

En cas de non-paiement d’une facture à son échéance toutes les factures dont le paiement n’est pas arrivé à son échéance, perdent le bénéfice du terme accordé et sont immédiatement exigibles sans mise en demeure.

10. Garanties

10.1. Client agissant à des fins professionnelles

Les produits livrés seront censés être agréés par le client lors de l’installation du matériel. Les manquements devront être mentionnés sur le bon de livraison. Ces informations doivent être communiquées imédiatement aux responsables de Fun Park.

Nous garantissons les produits que nous livrons contre les défauts cachés. Cette garantie est soumise aux conditions qui suivent.

La garantie ne peut être mise en œuvre que si les conditions suivantes sont réunies :
– le défaut rend, dans une mesure importante, le produit impropre à l’usage auquel il est habituellement destiné ou à un usage spécial expressément mentionné dans les conditions particulières de la vente ;
– le produit a été monté et placé de manière appropriée ;
– le produit est utilisé dans des conditions normales ; la garantie ne pourra notamment s’appliquer si les instructions d’entretien et d’utilisation communiquées lors de la livraison n’ont pas été respectées, ainsi qu’en cas de modification, de démontage ou de réparation par une personne qui ne serait pas professionnellement qualifiée.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, le client devra nous notifier toute réclamation relative à des défauts cachés le plus rapidement possible après qu’il ait constaté ou aurait dû normalement constater les défauts.

Notre garantie est limitée, à notre choix, à la réparation gratuite ou au remplacement des marchandises défectueuses. En aucun cas celles-ci ne seront remboursées. Nous supporterons les frais de transports dans nos établissements et les frais de retour chez le client si le matériel auquel la garantie s’applique se révèle être effectivement défectueux.

Aucun recours ne pourra être exercé contre Fun Park, à moins que le dommage n’ait été directement, exclusivement et soudainement provoqué par un vice caché affectant gravement le matériel.

10.2. Client consommateur

Le client bénéficie des droits légaux au titre de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation.
Conformément à l’article 1649quater §2 du Code civil, le client est tenu de nous informer de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut.

Aucun recours ne pourra être exercé contre Fun Park, à moins que le dommage n’ait été directement, exclusivement et soudainement provoqué par un vice caché affectant gravement le matériel.

11. Résiliation

La résiliation est possible gratuitement si Fun Park est tenu informé dans un délai raisonnable. Une date limite peut-être fixée en concertation avec le client.

En cas de résiliation-résolution du contrat aux torts d’un cocontractant, il sera dû à l’autre une indemnité forfaitaire de 30% du prix total.

Les stipulations qui précèdent ne contiennent aucune renonciation à notre droit de réclamer, à notre convenance, en cas de non-paiement ou de non-respect par notre cocontractant de ses obligations contractuelles, la résolution ou la résiliation de la convention avec dommages et intérêts.

12. Litige

Les présentes conditions sont exclusivement régies par le droit belge applicable sur le territoire de la région wallonne.

Tout fait de nature à mettre en cause la responsabilité de de Fun Park devra être déclaré dans les 24 heures de sa survenance par écrit adressé par courrier, ce dernier étant soit envoyé par recommandé, soit remis directement à un responsable contre accusé de réception.

En cas de contestation entre parties ou de poursuites en paiement, sont seuls compétents les tribunaux dont dépend notre siège social.

13. Changement de la convention

Tout changement des conventions spécifiques ou des conditions générales présentes devra faire l’objet d’un avenant écrit et signé par toutes les parties.

14. Clause salvatrice

La non-validité ou l’illégalité d’une des clauses convenues entre les parties, tant dans les conditions spécifiques que générales, n’entraîne aucunement la nullité des autres clauses, celles-ci restant intégralement valables.

Le CLIENT accepte avoir pris connaissance des Conditions générales et les avoir acceptées sans réserve avant de passer commande auprès de Fun Park.